Резултати от проведено четвърто “гражданско жури”

IMG_2445

IMG_2445Гражданско жури” с тема „Творческа икономика и фестивален туризъм” се проведе на 06.04.2014 г. на адрес: гр. Пловдив, ул. Капитан Райчо 50, ет. 2, Икономическата библиотека, между 10:00 и 15:30 ч.

Членовете на произволно избраното жури бе в състав 11 „заседатели”, от тях 4 “заседатели” на възраст 18 – 30 г., 7 “заседатели” на възраст 35 – 54 г. и разпределение по полове – 6 жени и 5 мъже. В отреденото време за дебати, членовете на журито обсъдиха позициите на експертите и всеки един от тях имаше възможност да отправи идеи и препоръки. В края на заседанието отправените препоръки бяха подложени на гласуване. Формулираните препоръки може да подкрепите тук

Идеи и препоръки относно необходимите за предприемане местни политики с цел насърчаване на творческата икономика и фестивалния туризъм:

1. Да се предприемат конкретни действия свързани с позиционирането на изкуството в градска среда. Една от съществуващите и неизползвани възможности е развиването на Драматичен Театър Пловдив като база за привличане на друг тип публики.  От полза могат да бъдат съществуващия голям двор, творчески работилници, производствени ателиета. Тези ателиета могат да се ползват и за нуждите на други индустрии, създавайки по този начин финансова устойчивост на театъра.

“Гражданското жури” гласува по следния начин: 6 гласа “за”, 2 гласа “против” и 3 гласа “въздържал се”.

2. Да се обърне внимание и и да се проучат възможностите за финансиране и организиране на алтернативни за Пловдив събития. За примери могат да послужат организирането на фестивал на комикса и фестивал на ромската култура. Развитие на алтернативен градски туризъм. В тази връзка е необходимо да се търсят характерните особености на пловдивската кутура и начините за екпонирането й, както и възможностите за популяризиране на пловдивските субкултури. Тези фестивали биха могли да привличат и друг тип публика и могат да включват организирани на творчески работилници и др. Да се дава повече публичност на този тип фестивали, за да могат да привличат повече публика.

“Гражданското жури” гласува по следния начин: 7 гласа “за”, 2 гласа  ”против” и 2 гласа “въздържал се”.

3. В планираната дългосрочна стратегия за развитие на културата да бъдат формулирани ясни стратегически цели и приоритети, които ще дадат възможност и на частния сектор да се ориентира в дългосрочен план, кои туристически обекти ще се развиват и в коя сфера ще бъдат насочвани средства и усилия.

IMG_2440“Гражданското жури” гласува по следния начин: 8 гласа “за”, 0 гласа “против” и 3 гласа “въздържал се”.

4. Във връзка с горната препоръка, бе препоръчано да бъдат идентифицирани ясни индикатори за измерване на развитието на културата и туризма, базирани на инвистициите в културните/туристическите обекти, приходите и броя на хората, които са ги посетили. За целта е необходимо по-тясно съдействие между различните отдели в Община Пловдив, сдружения и частен сектор. Индикаторите ще дадат възможност за идентифициране на най-успешните обекти, насочване на по-големи инвестиции за тях и разработване на план как да се развият не толкова успешните обекти.

“Гражданското жури” гласува по следния начин: 6 гласа “за”, 0 гласа “против” и 5 гласа “въздържал се”.

5. Да бъде изготвен списък на културните институции и да се създаде публичен регистър на всички турситически и културни обекти .

“Гражданското жури” гласува по следния начин: 8 гласа “за”, 0 гласа “против” и 3 гласа “въздържал се”.

6. Да се проучат техническите системи и възможности за включването на туристическите/ културните обекти в глобална резервационна система.

“Гражданското жури” гласува по следния начин: 7 гласа “за”, 0 гласа “против” и 4 гласа “въздържал се”.

7.  Да се изгради структура за взаимодействие между граждани и местна власт по проблемите свързани с култура. Това може да бъде обществен/консултативен съвет съставен от хора, които работят в сферата на културата и творческите индустрии.

“Гражданското жури” гласува по следния начин: 9 гласа “за”, 0 гласа “против” и 2 гласа “въздържал се”.

8. Бе отчетена липсата на достатъчно популярност на информационният сайт eventplovdiv.info. Изказани бяха мнения за играждането и /или подобряването (visitplovdiv.com) на сайт/информационна платформа за синхронизиране на културния календар, който да е от полза на организатори на културни събития и творци за дългострочно планиране. Възможност за потребителско качване на събития, абониране за получаване на информация. Съставяне на виртуална карта на Пловдив (приложение) с културни и туристически обекти.

“Гражданското жури” гласува по следния начин: 8 гласа “за”, 0 гласа “против” и 3 гласа “въздържал се”.

9. Изграждане на информационни пунктове в кварталите извън район Централен, за да може гражданите да се информират за случващото се от културния календар.  Изготвяне и разпространяване на информационни брошури по хотели и други обекти  за предоставяне на информация на туристите.

“Гражданското жури” гласува по следния начин: 8 гласа “за”, 0 гласа “против” и 3 гласа “въздържал се”.

10. Изграждане на електронни информационни табла, които да информират за случващото се в рамките на деня.

“Гражданското жури” гласува по следния начин: 5 гласа “за”, 0 гласа “против” и 6 гласа “въздържал се”.

11. Публикуване и обществен достъп до информация за индивидуалните работни планове и работни характеристики на служителите в отдел „Култура“  и ОП „Туризъм“ за по-голям обществен контрол и прозрачност.

“Гражданското жури” гласува по следния начин: 8 гласа “за”, 0 гласа “против” и 3 гласа “въздържал се”.

IMG_244712. Необходимо е съставяне на дългосрочна програма в помощ на представящите туристически услуги, които да могат  да планират своята програма в дългосрочен план според събитията си и целевите групи.

“Гражданското жури” гласува по следния начин: 9 гласа “за”, 0 гласа “против” и 2 гласа “въздържал се”.

13. Подобряване на достъпността на част от обектите. Създаване на рампи, асансьори и сервизни помещения.

“Гражданското жури” гласува по следния начин: 8 гласа “за”, 0 гласа “против” и 3 гласа “въздържал се”.

14. Създаване на повече условия за популяризиране на занаятите, което да не бъде само на фестивален принцип, два пъти годишно.

“Гражданското жури” гласува по следния начин: 6 гласа “за”, 0 гласа “против” и 5 гласа “въздържал се”.

15. С оглед кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата и обединяване на повече граждани около мотото „Пловдив Заедно” е необходимо запознаване на по-голяма част от гражданите с концепцията на Общинска Фондация „Пловдив 2019” и разпространяването на повече информационни материали и брошури.

“Гражданското жури” гласува по следния начин: 9 гласа “за”, 0 гласа “против” и 2 гласа “въздържал се”.

16. Проучване на възможността и създаване на програма за възпитаване на публики.

“Гражданското жури” гласува по следния начин: 7 гласа “за”, 0 гласа “против” и 4 гласа “въздържал се”.

17. Проучване на възможностите Пловдив да се развива като център за киноиндустрия. Определяне на режими за снимане и снимачни площадки в градска среда, определяне и създаване на режим за ползване на определени сгради.

“Гражданското жури” гласува по следния начин: 8 гласа “за”, 1 гласа “против” и 2 гласа “въздържал се”.

18. Да се засили контрола при прилагането на Наредбата за туризъм по конкретно в частта за изискванията към персонала в туристическите обекти.

“Гражданското жури” гласува по следния начин: 6 гласа “за”, 0 гласа “против” и 5 гласа “въздържал се”.

Следните препоръки бяха впоследствие предложени от един от членовете на журито:

IMG_246319. Да се изпълнят препоръките посочени в Общинския план за развитие 2014-2020 г., сред които са:  Включване сред приоритетите на Общинския план за развитие 2014-2020 на опазването и социализацията на наследството, развитието на културата и на културния туризъм; Изработване и приемане на нови секторни стратегически и програмни документи за периода 2014-2020 г., в т. ч. Стратегия за развитие на културата с програма за прилагане и Програма за развитие на туризма по чл. 11 от Закона за туризма, с раздели, отнасящи се за усъвършенстване на управлението в съответния сектор; Изработване и приемане на План за опазване и управление на Историческа зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив” с програми за прилагането му, в съответствие с чл. 78 от Закона за културното наследство и подзаконовата нормативна уредба; Доизграждане и модернизация на инфраструктурата на културата в община Пловдив чрез рехабилитация и обновяване на съществуваща и изграждане на нова база, в т. ч. поли функционална зала, пригодна за културни, спортни и конгресни прояви. Осигуряване на устройствена планова основа /в т. ч. на нивото на общия и подробните устройствени планове/, за доизграждане нова инфраструктура. Създаване на условия за активно и широко обществено ползване на съществуваща ведомствена инфраструктура, предназначена за дейности в сферата на културата и изкуствата; Създаване на общински фонд „Култура” и приемане на правилник за неговата работа, съгласно чл. 36 от Закона за закрила и развитие на културата; Придобиване право на управление на археологически обекти и на управление или собственост други обекти на наследството – държавна собственост, с оглед тяхното пълноценно опазване и съвременно ползване за постигане целите на общинската политика; придобиване на права на собственост или ползване на подходяща ведомствена инфраструктура за развитие на културни дейности; Изпълнение на ключови обекти и дейности в разглежданите области, чрез разработване на избираеми проекти за финансиране по оперативните програми /от европейските структурни фондове/ и други донорски програми; реализиране проекти в условията на публично-частно партньорство; Успех на кандидатурата за Европейска столица на културата, чрез разработване на конкурентни програми и мобилизиране на администрацията и гражданското общество в изпълнението.

“Гражданското жури” гласува по следния начин: 8 гласа “за”, 0 гласа “против” и 3 гласа “въздържал се”.

20. Да се разработят и предложат на обсъждане  програми и планове за действие по следните мерки: Общинския план за развитие 2014-2020 г.   Приоритетна област 1: НАСЛЕДСТВО И ИЗКУСТВО и Мерки от  1.1. до 1.6. и Мярка 1.9; 1.11; 1.12; 1.13;  Приоритетна област 3: ПРОДУКТИ С ПЛОВДИВСКА МАРКА Мерки 3.1;3.2; 3.4; 3.6;3.8; 4.11; 4.12; 4.19; 6.1;6.3;6.4;6.5;

“Гражданското жури” гласува по следния начин: 8 гласа “за”, 0 гласа “против” и 3 гласа “въздържал се”.

21. Да се подложи на публично обсъждане разработената стратегия за развитието на туризма на гр. Пловдив за периода 2014- 2020 година приета с Решение № 41, взето с Протокол № 3 ОТ 20.02.2014 г.

“Гражданското жури” гласува по следния начин: 7 гласа “за”, 0 гласа “против” и 4 гласа “въздържал се”.

22. Да се предложи програма за публични обсъждания на подготовката и изпълнението на горепосочените проекти

“Гражданското жури” гласува по следния начин: 8 гласа “за”, 0 гласа “против” и 3 гласа “въздържал се”.

Формулираните препоръки може да подкрепите тук

Заседанията “гражданско жури” се прилагат като част от проект “Активно гражданско участие – подходът Бауерзакс”. Този проект е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на проекта а се носи от Фондация Бауерзакс и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.Повече за Програмата може да прочетете на www.ngogrants.bg 

Share this

One thought on “Резултати от проведено четвърто “гражданско жури”

  1. Pingback: Препоръки на гражданско жури взети под внимание | Votx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>