Предложения разгледани от постоянни комисии на 27 Май

yourvoice

yourvoiceСлед приключване на проект ”Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Общински Съвет Пловдив”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., Фондация Бауерзакс взе решение да продължи мониторинговите си дейности, като част от стратегията си за осъществяване устойчивост на проекта. Представяме на Вашето внимание предложения разгледани от Правна комисия по време на проведено заседание на 27.05.2016

16 XI 254/25.05.2016 Предложението се отнася до приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на културните събития на Община Пловдив. Промените касаят сроковете за набиране на проекти – вместо до края на юни, набирането на проекти, ще бъде до 30 септември. Промените се налагат тъй като наредбата се преработва, като се стреми критериите за оценка да бъдат по-прозрачни и обективни.

16 XI 255/25.05.2016 Предложението се отнася до взимане на решение на Общински съвет Пловдив за даване на съгласие за кандидатстване по Наредба №2 от 08.05.2014 за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения на Министерството на младежта и спорта за финансиране изграждането на нова трибуна на стадион „Локомотив“, гр. Пловдив. Стадиона е собственост на Общината, а не на клуба, затова се налага Общината да даде съгласие за кандидатстване.

16 XI 251 Вземане на решение за продажба на имот  чрез публичен търг, находящ се  на Антим I. Имотът вече е бил предлаган веднъж на търг, но не се е явил купувач. Началната тръжна цена е 111 000 лв. (с 10 000 лв. по-ниска от началната цена от първия търг.)

16 XI 253/20.05.2016 Вземане на решение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване. Според Кодекса Министерски съвет в изключителни случаи може да отпуска персонални пенсии. Изготвените документи и заявлението трябва да бъде придружено от решение, прието на сесия на Общински съвет.

16 XI 258/25.05.2016 Предложението е относно вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно управление на Агенцията за социално подпомагане недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в р. „Централен“ ул. „Петко Д. Петков“ № 33 -68,17 кв.м.

16 XI 257/25.05.2016 Предложението е относно удостояване на Христо Кидиков със званието „Почетен гражданин на Пловдив“

16 XI 256/25.05.2016 Предложението касае отчета за изпълнение на Бюджета на Община Пловдив за 2015г. и направените актуализациите към 31.12.2015. Подробно са описани приходната и разходната част.Към датата 32 мил. Са наличните средства. Подробно са описани и дълговете на общината, които са около 8 мил.

16 XI 260/26.05.2016 Предложението се отнася до изготвяне и съфинансиране на проект за обновяване на кухненско оборудване на Домашен социален патронаж. Необходимите средства са 2160 лв. Представителя на вносителя не даде информация какво ще се случи със старото оборудване.

16 XI 261/26.05.2016 Предложението касае одобряване на ЗК „Уника“ като застраховател на имуществото на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Пловдив“

16 XI 247 касае вземане на решение за отдаване под наем

16 XI 275 касае задължения на фирма Салдо Следващите предложения са сходни и касаят промени в правилници за устройство на дейността на Общинските предприятия. Промените целят нормативно синхронизиране според изискванията.

16 XI 262/26.05.2016 е относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройство и дейността на ОП „Дезинфикционна станция“.

16 XI 264/26.05.2016 е относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройство и дейността на ОП „Общински пазари“.

16 XI 265/26.05.2016 е относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройство и дейността на ОП „Чистота“.

16 XI 266/26.05.2016 е относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройство и дейността на ОП „Общинска охрана“.

16 XI 267/26.05.2016 е относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройство и дейността на ОП „Траурна дейност“.

16 XI 268/26.05.2016 е относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройство и дейността на ОП „Радостни обреди“.

16 XI 269/26.05.2016 е относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройство и дейността на ОП „Организация и контрол на траспорта“

16 XI 270/26.05.2016 е относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройство и дейността на ОП „Жилфонд“.

16 XI 271/26.05.2016 е относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройство и дейността на ОП „Многофункционална спортна зала“.

16 XI 272 е относно даване на разрешение за закупуване на рентгенова тръба , даване на безлихвен заем до ноември на ДКЦ II

16XI-273/27-05-2016 касае отписване на вземане на община Пловдив в размер на 6848, 33 лв. от ‘ДИДАВА’ ЕООД – заличен търговец

 

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>