Предложения разгледани от постоянни комисии на 25 Март

yourvoice

yourvoiceСлед приключване на проект ”Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Общински Съвет Пловдив”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., Фондация Бауерзакс взе решение да продължи мониторинговите си дейности, като част от стратегията си за осъществяване устойчивост на проекта. Представяме на Вашето внимание предложения разгледани от Правна комисия, Комисия Устройство на територията и жилищна политика, Комисия Общинска собственост и стопански дейности и Комисия Бюджет и финанси по време на проведено съвместно заседание на 25.03.2016г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАСАЕЩИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Предложение 16-XI-136/24.03.2016

Предложението касае даване на съгласие за промяна на статута и финансирането на две професионални гимназии в гр. Пловдив – Професионална гимназия по хранителни технологии и техника и Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев”. Промяната на статута е от държавни в общински, а преминаването на финансирането е от Министерство на земеделието и храните към Община Пловдив. След промените в Закона за професионалното образование от 1 август всички професионални гимназии към Министерството на земеделието и храните с предоставената им собственост преминават към съответните общини.

Предложение 16-XI-140/24.03.2016

Предложението касае вземане на решение за внасяне на искане чрез Областния управител до Министъра на регионалното развитие за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне на имот държавна собственост в собственост на Община Пловдив. Имотът представлява дворно място, част от Техникум по дървообработване и вътрешна архитектура. Предложението е свързано с предложение 16-XI-136 за промяна на статута на професионалните гимназии.Община Пловдив желае да задейства процедури за кандидатстване по програми за обновяване и реновиране и затова се предлага промените да бъдат извършени по-рано, за да се стартира по-рано.

Предложение 16-XI-141/24.03.2016

Предложението касае вземане на решение за внасяне на искане чрез Областния управител до Министъра на регионалното развитие за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне на имот държавна собственост в собственост на Община Пловдив. Имотът представлява дворно място, част от Техникум по хранително вкусова промишленост. Предложението е сходно с 16-XI-141.

Предложение 16-XI-132/24.03.2016

Предложението е с вносител инж. Димитър Кацарски – зам.кмет на община Пловдив и касае определяне на участник, спечелил конкурс за отдаване под наем на Ученически стол, предоставен за управление на ОУ „Елин Пелин”.

Предложение 16-XI-131/24.03.2016

Предложението е с вносител инж. Иван Тотев и касае делегиране на права на директора на ЦДГ Арлекино по управлението на всички разходи за храна. Предложението касае необходимост от предоставяне на услугата „кетъринг”. Като мотиви са посочени възникнали проблеми с живущите в жилищната сграда, свързани с нивата на шум, наличие на неприятни миризми и проблеми с ВиК инсталацията, както и влязлата в сила промяна в нормативната база, регламентираща функционирането на обекти, различни от жилищни, в многофамилна жилищна сграда.  Имаше въпроси от членовете на комисиите, дали не би могъл да бъде решен проблема като се възложи на кухнята на друга детска градина да доставя храната, но тази възможност е отхвърлена поради недостатъчен капацитет на кухните на детските градини да предоставят допълнително храна и за други градини. Въпрос бе зададен и дали не би могла да бъде преместена детската градина, за да не бъде в една сграда с жилищна сграда, но за момента няма такава възможност.

Предложение 16-XI-124/18.03.2016

Предложението е представено от Наталия Делчева директор дирекция „Финансова политика” и касае изменение на Решение № 394 от 2012г. за изменение на Решение №491 от 2011г. относно въвеждане на система на делегирани бюджети в детските градини. Предложението е във връзка с изпълнение на програмата Монтесори-педагогика. През 2015г. е стартирала Програма за проектиране и ремонт на детски площадки, като за тази година в бюджета са предвидени 150 000лв. Ремонтните дейности за детските площадки и закупуването на необходимо оборудване за Монтесори-педагогика са извън делегираните правомощия на директорите на детските градини. Предлага се от неделегираните разходи да отпадне вид разход „текущ ремонт” и в делегираните разходи – капиталови разходи да отпадне „до 2000лв.” и се добави „текущи ремонти”.  Петя Манева поиска допълнителна информацията дали програмата касае само площадките в детските градини.

Предложение 16-XI-146/24.03.2016

Предложението касае делегиране права на кметовете на райони в община Пловдив по управлението на всички разходи за доставки на хранителни продукти на нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на Община Пловдив. Предложението е с мотив, че така би се постигнала по-добра оперативна ефективност и ще се даде възможност за повече фирми да предоставят услуги по доставка на храни за детските градини и ясли.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАСАЕЩИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Предложение 16-XI-149/24.03.2016

Предложението е с вносител Розалин Петков и касае даване на разрешение на управителя на Медико-техническа лаборатория I Пловдив ЕООД да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 2 години на имоти на бул. Дунав 100, бул. Цар Борис III Обединител 53 и обособени части от имот на бул. Свобода 15.

Предложение 16-XI-123/16.03.2016

Предложението е направено от ППГОС „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО”. То е представено от Юлия Стоянова директор дирекция „Общинска икономика и здравеопазване” относно отправяне на искане чрез кмета на Община Пловдив – инж. Иван Тотев до Министерството на здравеопазването за разкриване на Отделение за детска психиатрия към Клиника по психиатрия в УМБАЛ „Св. Георги „ ЕАД Пловдив. Преобладаващото мнение е, че подобно предложение трябва да бъде направено от името на управителя на здравното заведение, тъй като е държавно и Община Пловдив не може да се намесва в дейността. По-голямата част от членовете на комисиите се обединиха около това мнение с изключение някои членове на комисиите, главно от ППГОС „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” поради липсата на правомощия на кмета да отправя искания касаещи държавни болници. Предложението няма да бъде разгледано на предстоящото заседание на Общински съвет.

Предложение 16-XI-130/24.03.2016

Предложението е с вносител Розалин Петков – зам. Кмет на община Пловдив и касае даване на разрешение на управителя на ДКЦ II за сключване на застраховки за 2016г. със застрахователно дружество Армеец.

Предложение 16-XI-135/24.03.2016

Предложението е с вносител Розалин Петков и е относно даване на разрешение на управителя на ДКЦ V да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на недвижими имоти, както и за сключване на договор за застраховка със застрахователно дружество Олимпик.

Предложение 16-XI-147/24.03.2016

Предложението касае даване разрешение на управителя на Комплексен онкологичен център Пловдив за сключване на застраховки за 2016г. със ЗК „Олимпик”.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАСАЕЩИ ПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПУП НА ИМОТИ

Предложение 16-XI-125/18.03.16

Предложението касае изработване на план-схема към ПУП за нова подземна канална мрежа на COOOLBOX АД в кв. Коматево през която ще преминават оптични кабели. Проектът има за цел да изгради нова канална подземна мрежа, за захранване абонати на квартала, като се избере най-краткото трасе.

Предложение 16-XI-150/24.03.2016

Предложението е подобно с първото и касае изработване на План –схема към ПУП за абонатни отклонения на COOOLBOX АД при вече съществуваща канална мрежа и ще преминава в уличната регулация в карето на бул. „Любен Каравелов”, бул. „Христо Ботев”, бул. „Руски”, ул. „Гладстон”, ул. „Никола Петков” и бул. „Пещерско шосе”. Предложението бе мотивирано и с това, че в бъдеще ще бъде избегнато да се разкопават участъци, които в момента се ремонтират или изграждат.

Предложение 16-XI-126/18.03.2016

Предложението е представено от Мирослава Сукарева  директор дирекция „Общинска собственост” и касае взимане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот –частна общинска собственост, намиращ се в гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза” №70. Имотът е с площ 638 кв.м. Имотът се намира срещу Централни Гробища. Пазарната оценка на имота е 389 400лв. без ДДС, а данъчната 31 325.80лв.

Предложение 16-XI-134/24.03.2016

Предложението е с вносител инж. Димитър Кацарски – зам.кмет на община Пловдив и касае вземане на решение за подновяване на договор за отдаване под наем за срок от 5 години на имот на ул. Родопи 70 на Сдружение Паралелен Свят. Сдружението е реализирало над 11 проекта и инициативи, в които преки бенефициенти са деца и младежи от Община Пловдив.

Предложение 16-XI-138/24.03.2016

Предложението касае обявяване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. Неофит Бозвели 38 за публична общинска собственост. Към настоящия момент в сградата е разкрит Комплекс за социални услуги за деца и семейства.

Предложение 16-XI-143/24.03.2016

Предложението касае вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот на ул. Тимок 8. Имотът е с пазарна от независим лицензиран оценител в размер на близо 430 000 лв. , а данъчната оценка на имота е близо 35 000 лв.

Предложение 16-XI-145/24.03.2016

Предложението касае вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот на ул. Дамян Балабанов 4, с площ от 4 583 кв.м., представляващ незастроен имот за производствен, складов обект. Имотът е с пазарна от независим лицензиран оценител в размер на близо 300 000 лв. , а данъчната оценка на имота е близо 135 000 лв.

Предложение 16-XI-148/24.03.2016

Предложението е с вносител Георги Стаменов – кмет на район Централен и е относно постъпило в район Централен искане от Атанас Узунов – директор на ОЦРД Пловдив на ДП Български спортен тотализатор за удължаване на срока за ползване на 9 имота общинска собственост.

Предложение 16-XI-133/24.03.2016

Предложението е с вносител инж. Димитър Кацарски – зам.кмет на община Пловдив и касае вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 8 години на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия на 3 офиса на ул. Йордан Ковачев 2. Агенцията е подчинена на Министерството на икономиката и поради тази причина има право да ползва имота безвъзмездно. Решението е свързано с предложение за конкретно инвестиционно намерение от страна на агенцията, а именно инвестиционен проект за изграждане на Бизнес инкубатор на територията на гр. Пловдив по програма за трансгранично сътрудничество  България – Гърция 2014-2020. Основната цел на проекта е оказване на подкрепа и стимулиране развитието на младежкото предприемачество и реализация на инициативи за насърчаване обучението на младите хора в областта на иновациите, бизнес умения и дейности.

ДРУГИ РАЗГЛЕДАНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложение 16-XI-122/16.03.2016

Предложението е направено от ППГОС „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” и касае  отпускане на средства от бюджета на Община Пловдив за читалище „Христо Ботев” в размер на 33 278 лв., необходими за извършване на ремонтни дейности – на обзавеждане, ремонт на санитарни помещения и частичен ремонт на покрив.Предложението на два пъти бе предлагано за гласувано от Камен Шишманов ППГОС „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” от на заседание на Общински съвет- първият път при гласуване на бюджета на Община Пловдив за 2016г. на заседанието 28.01.2016, а вторият път на заседание на 25.02.2016, когато бяха направени промени в бюджета.  Тогава предложението не бе прието с мотива, че е правилно първо да бъде разгледано на заседание на постоянните комисии. При обсъждане на предложението на заседанието на комисиите мнението на повечето членове на комисиите бе, че трябва да бъде изпратено до ресорния заместник-кмет за становище относно състоянието на сградата и разходите за ремонт. Това означава, че най-вероятно предложението няма да бъде разгледано на предстоящото заседание на Общински съвет.

Предложение 16-XI-121/15.03.2016

Предложението е относно приемане на Правилник за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от Община Пловдив. Става въпрос за нов правилник, а не за промени в настоящия, за да може да се направят цялостни промени, а не да се правят кърпежи на стария. Правилника касае еднократно подпомагане на деца, с изявени постижения в областите наука, изкуство и спорт.

Предложение 16-XI-127/18.03.2016

Предложението касае приемане на дарение и сключване на договор за дарение между Национално Сдружение на Общините в Република България и Община Пловдив. Дарението представлява офис-техника и хардуер, получени от НСОРБ като бенефициент по ОП „Техническа помощ” в изпълнение на проект „Е-ПОДЕМ +”. Стойността на вещите е близо 87 000 лв.

Предложение 16-XI-128/22.03.2016

Предложението е с вносител Теодора Халачева – общински съветник от БСП и касае изграждане на спортна площадка в междублоковото пространство между ул. Ладога 23 и ул. Петър Шилев 12. Предложението е в следствие на постъпило заявление от живеещите в район Северен, кв. Захарна фабрика.

Предложение 16-XI-129/24.03.2016

Предложението е с вносител инж. Иван Тотев и касае осигуряване на устойчивост на проектното предложение „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив” по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Пловдив” ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. С решението се гарантира, че няма да бъдат закривани в срок не по-малък от 5 години от крайното плащане към бенефициента кризисния център за жени, жертви на домашно насилие на ул. Стойчо Мошанов 48 и новия център за временно настаняване на лица и семейства, който ще бъде изграден.

Предложение 16-XI-137/24.03.2016

Предложението касае утвърждаване на разходите за заплати за 2016г. по месеци в заведенията и дейностите по бюджета на община Пловдив. Най-съществена промяна има при заплатите на музейните работници, поради увеличението на заплащането им.

Предложение 16-XI-142/24.03.2016

Предложението касае приемане на отчет за изпълнение на решенията, взети от Общински съвет Пловдив за 2015г. За предходната година са приети 454 решения, като 27 от тях касаят удостояване с почетни знаци, промени в постоянните комисии, дейността на обществения посредник и др. касаещи Общинския съвет, а други 6 са отменени с последващи решения. 371 решения са изпълнени, други 48 са в процес на изпълнение, а 2 са неизпълнени – това са решения 304 и 345.

Share this

One thought on “Предложения разгледани от постоянни комисии на 25 Март

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>