Предложения разгледани от постоянни комисии на 08 Април

yourvoice

yourvoiceСлед приключване на проект ”Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Общински Съвет Пловдив”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., Фондация Бауерзакс взе решение да продължи мониторинговите си дейности, като част от стратегията си за осъществяване устойчивост на проекта. Представяме на Вашето внимание предложения разгледани от Правна комисия, Комисия Устройство на територията и жилищна политика, Комисия Общинска собственост и стопански дейности и Комисия Бюджет и финанси по време на проведено съвместно заседание на 08.04.2016г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ПРИЕМАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИЦИ И НАРЕДБИ

Предложение 16XI-151/30.03.2016г. е във връзка с приемане ан План за противодействие вследтсвие на терористична дейност, проява на радикализъм, превенция, защита и управление на територията на Община Пловдив. Предложението бе прието да бъде разгледано на заседание на Общински съвет без обсъждания и коментари.

Предложение 16XI-170/06.04.2016г. е във връзка с приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив. Предложението бе мотивирано с необходимостта за по-ефективно регулирането на паркирането на автомобили, както и осигуряване безопасността на участващите в движението , пешеходци и велосипедисти. Според представителя на вносителя Наредбата цели насърчаване ползването на градския транспорт и велоалеите.

Наредбата е  публикувана на страницата на общината на 29.03.2016г., а срока за приемане на предложения относно наредбата е 14 дни. http://www.plovdiv.bg/announcements/pna/

Предложение 16XI-173/06.04.2016г. е във връзка за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за организация и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Пловдив. Предложението бе представено от Юлия Стоянова. Наредбата урежда и кои участъци да бъдат включени в „синя зона”. Според предложението бул. „Мария Луиза” ще бъде включен в „синя зона” в участъка между кръстовищата с ул. „Петко Д. Петков и бул. „Източен”. Мотивите за включване на участъка са натовареното движение по булеварда, хаотичното паркиране върху велоалеите и тротоарите, въпреки че има обособени места за паркиране. Предложението изготвено след анализ на обстановката и е било съгласувано с Общинска полиция, както и с останалите общински звена. Бяха отправени въпроси относно удължаване на работното време на „синя зона“ и дали е бил направен разчет, който да покаже дали се налага назначаване на допълнителен брой служители, или дали се налога увеличаване на заплатите на работещите за извънреден труд. Бе поискан и да бъде предоставен изготвения анализ, за да могат членовете на комисиите да се запознаят с него, тъй като не е бил приложен в съпътстващите документи. Г-жа Стоянова посочи, че за предоставяне на анализа трябва да се обърнат към заместник кмета по транспорта, както и към кмета на р. „Централен“ и КАТ. Част от членовете на комисиите подписаха предложението с особено мнение.

Предложение 16XI-171/06.04.2016г. е във връзка с приемане на Наредба за изменение на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, приета с Решение №71 от 25.02.2016г. и е представено от Юлия Стоянова. Измениеята са отнасят до преместваемите обекти – „гаражни клетки“ за местодомуване на автомобили, като се отразява тенденцията за премахването им с цел подобряване на  градската среда. Предложението бе мотивирано с това, че се изготвят промени, с които ще бъдат премахнато гаражните клетки в някои райони, като „Централен“, като се заменят с други съоръжения. Целта е да се осигурят повече места за паркиране, както и подобряване на облика на градската среда. Промените в наредбата са първата стъпка към промените, за да може да бъдат обсъждани и конкретните правила за паркиране и методите за запазване на право на паркиране. Конкретни предложения относно начините за паркиране трябва да бъдатобсъдени първо в ЕСУТ, като ще бъдат взети предвид УПИ-тата на кварталите. Бе поискана информация от членовете на комисите относно това точно ще се предоставя правата за паркиране на тези, които са платили за това и как ще се предотврати някой друг да паркира на предвиденото място. Г-жа Стоянова поясни, че предложението касае само промени, които ще позволят да бъдат направени конктретни предложения относно начина на паркиране, като най-верояно запазването на парко-място ще бъде осигурено от скоби с ключе. Петя Манева от ППГОС на БСП поиска информация за чия сметка, ще бъдат поставяни скобите. В отговор представителят на вносителя уточни, че ще бъдат поставяни за сметка на ОБщината. На въпрос относно това, че не за всички желаещи ще има места, г-жа Стоянова уточни, че се обмисля дали за свободните паркоместа да не се обяви търг. Бяха отправени въпроси относно това доколко това е законосъобразно, тъй като не става въпрос за такса за гаражна клетка, а за право на ползване на общински терен. Предвижда се този начин на паркиране да засегне само вече съществуващите гаражни клетки и само на места където се „загрозява“ градската среда.

Предложение 16XI-163/05.04.2016г се отнася до приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ОП „Дезинфекционна станция“, като отменя Приложение №1 и Приложение №2 към Правилника и приемане на Нови приложения. Приемане на нови приложения отразяват промените настъпили в числеността на персонала (увеличава се с 1 бр.), както и закупуването на компчтърна техника (2 бр.). Предложението бе прието да бъде разгледано на заседание на Общински съвет без обсъждания и коментари.

Предложение 16XI-164/06.04.2016г се отнася вземане на решение за настаняване в общинско жилище от фонд „Ведомствен“ на служител от Регионален археологически музей – Пловдив, находящ се на ул. „Коматевско шосе „ №9“. Служителят е на безсрочен трудов договор и е самотен родител. Предложението бе прието да бъде разгледано на заседание на Общински съвет без обсъждания и коментари.

Предложение 16XI-165/06.04.2016г. е във връзка с учредяване на възмездно, безсрочно право на строеж за изграждане на трафопост, със застроена площ от 11,44 кв.м. с определена серивтутна зона с площ 47 кв.м. в недвижим имот – частна общинска собсвеност, находящ се в р. „ Тракия“, с идентификатор 56784.540.1101. Предложението бе прието да бъде разгледано на заседание на Общински съвет без обсъждания и коментари. Правото ще се учреди в полза на EVN – електроразпределение в района на комплекс „Гербера“. Вече са изградени 3 трафопоста и сега е необходимо да бъде изграден 4-ти,за да бъдат свързани новопостроените сгради.

Предложение 16XI-166/06.04.2016г. касае вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собтсвеност, находящ се в гр.Пловдив, ЖК ‘Тракия’ , бл.278, вх.А, ет.1,ап.1/1, на правоимащите  го наематели Гюлджан Неджахтин Хасан, Орхан Неджахтин Хасан и Генджебай Неджахтин Хасан. Пазарната оценка на жилището е близо 57 000 лв.

Предложение 16XI-167/06.04.2016г е относно вземане на решение за прекратяване на съсобственост в недвижим имот, находящ се в гр.Пловдив, ул.’Димчо Дебелянов’ № 1, чрез продажба на частта на Община Пловдив. Община Пловдив е собственик на 1/6-та идеални части от имота и е с пазарна оценка от 29 000 лв. Заявителя притежава 5/6-ти идеални части и желае да закупи останалата част от имота. 

Предложение 16XI-172/06.04.2016г. касае приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, приета с решение № 80 от 04.03.2003г. С предложението се предлага да се въведе диференциран подход при определяне на таксата за ползване на общински терен за местодомуване на леко МПС. Предлага се таксата за ползване на терен с поставяне на гаражна клетка да е 29 лв., а без поставяне – 15 лв.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ИМОТИ  – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Предложение 16XI-154/04.04.2016г. е във връзка с вземане на решение за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в р. „Източен“, ул. „Пламък“ №10, бл. 192 на правоимащ наемател. Предложението бе прието да бъде разгледано на заседание на Общински съвет без обсъждания и коментари.

Предложение 16XI-155/04.04.2016г. е във връзка с вземане на решение за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се на ул. „Поп Харитон“ №30, с идентификатор 56784.521.118 на собственик на законно построена сграда (Чл. 35, ал. 3 от Закона за общинска собственост). Собственикът желае да закупи земята под постройката. Предложението бе прието да бъде разгледано на заседание на Общински съвет без обсъждания и коментари.

Предложение 16XI-156/04.04.2016г. е във връзка с вземане на решение за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в р. „Източен“, ул. „Хаджи Гьока Павлов“ №22, бл 245, вх „г“, ет. 1 ап 2/11 на включен във фонд „Настаняване под наем“ на правоимащ наемател. Предложението бе прието да бъде разгледано на заседание на Общински съвет без обсъждания и коментари.

Предложение 16XI-158/05.04.2016г. е във връзка с вземане на решение за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в р. „Западен“, ул. Звезда №20, бл 2016б, вх. „Б“, ет. 4, ап. 10/22 на правоимащи наематели. Предложението бе прието да бъде разгледано на заседание на Общински съвет без обсъждания и коментари.

Предложение 16XI-159/05.04.2016г. е във връзка с вземане на решение за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в ж.к.“Тракия“, бл 150 вх. „А“, ет. 2, ап. 5/25 на правоимащи наематели. Предложението бе прието да бъде разгледано на заседание на Общински съвет без обсъждания и коментари.

Предложение 16XI-160/05.04.2016г. е във връзка с вземане на решение за продажба на основанние чл.35, ал. 3 от ЗОС (пордажба на имот частна общинска собсвеност на собсвеник на законно построена сграда) на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Деде Агач“ №17 с идентификатор 56784.521.162. Собственикът желае да закупи земята под постройката. Предложението бе прието да бъде разгледано на заседание на Общински съвет без обсъждания и коментари.

Предложение 16XI-161/05.04.2016г и 16XI-162/05.04.2016г са сходни и също касаят продажба на имот частна общинска собственост на правоимащи наематели на обекти включени във фонд „Настаняване под наем“. Единият имот се намира в ж.к. „Тракия“,бл. 104А, а другият се намира в р. „Западен“, ул. „Белица“ №19, бл. 2021, вх. „А“, ет. 5, ап 14/47. Предложението бе прието да бъде разгледано на заседание на Общински съвет без обсъждания и коментари.

Предложение 16XI-174/06.04.2016г. касае вземане на решение за продажба на поземлен имот, находящ се в гр.Пловдив, ул.’Любен Каравелов’ № 26, ведно с построените в имота сгради, за нуждите на Медицински университет Пловдив. Пазарната оценка е в размер на близо 700 000 лв.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Предложение 16XI-168/06.04.2016г. касае допълнение на ‘Схема за определяне на зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на публичните пространства, разположени в обхвата на Спортен комплекс ‘Отдих и култура’, заключена между следните граници : на север -коритото на р.марица, на изток – бул.’Копривщица’, ул. ‘Ясна поляна’, ул. ‘Братия’, бул.’Шести септември’, на юг-бул. ‘Свобода’, ул.’Парк отдих и култура’, на запад-крайна регулационна граница на ППРЗП ‘Спортен комплекс Отдих и култура’ , гр.Пловдив, одобрен с решение № 368 от 29.11.2001  г.

Предложение 16XI-175/06.04.2016г. касае допълнение са Схеми за определяне на зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на публичните пространства  на пешеходна зона I   на гр. Пловдив: площад ‘Централен’, ул.’Княз Александър I Батенберг’, площад ‘Римски стадион’ , ул.’Райко Даскалов’ – до пешеходен мост и прилежащите пешеходни пространства’ – в обхвата на Зона В.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ

Предложение 16XI-176/06.04.2016г. касае осигуряване на средства за завършване строителството на обект ‘Депо за неопасни отпадъци, с.Шишманци, община Раковски – етап II’ от натрупаните отчисления по чл.20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. С предложението се касае одобряване изразходването на средства в размер на малко под 2 000 000 лв. от натрупаните очисления преведени от Община Пловдив за депонирани отпадъци на Депо за неопасни отпадъци в с. Шишманци и депото за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица.

Предложение 16XI-177/06.04.2016г. касае вземане на решение за поемане на дългосрочен общински дълг за проект ‘Депо за неопасни отпадъци, с.Шишманци, община Раковски – етап II’. Предложението касае сключване на договор за безлихвен заем с Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. Максималния размер на дълга е 2 милиона лева.

МЕМОРАНДУМ ОТНОСНО ГОЛЯМАТА БАЗИЛИКА

Предложение 16XI-157/05.04.2016г. касае Вземане на решение за сключване на меморандум за разбирателство с предмет „Консервация, реставрация, експониране и изграждане на защитно покритие на Епископска базилика на Филипопол” /Голяма Базилика/ между Фондация „Америка за България” и община Пловдив. Изразено е желание от страна на Фондация „Америка за България” за финансиране на дейностите по изменение на ПУП, археологическите проучвания, консервацията и реставрацията, както и изпълнение на строително-монтажните работи за изграждане на сградата. Във връзка с разкриването на обекта в неговата цялост и разширяване на изкопните работи, се предлага да бъде подписан втори меморандум относно консервацията, реставрация, експониране и покритие на северен кораб и притвор на Епископска базилика на Филипопол и изграждане на обществено пространство. По този подобект от Фондацията ще финансират дейностите по изготвяне на проект за изменение на ПУП, изготвяне на идеен и работен проект по всички необходими части за подобекта, археологически проучвания, консервация и реставрация на мозайките, изпълнение на сградни инсталации, интериор и експозиция на подобекта. Ангажимент на Община Пловдив е изместване на подземната инфраструктура, временна организация на движението и временно укрепване, външни връзки за обекта, изпълнение на покритие на подобекта на етап груб строеж и довършителни работи, изграждане на ново пешеходно пространство на етап груб строеж, настилки, ландшафт, озеленяване, поливна система и др., както и изпълнение на ландшафта, озеленяването и поливната система на прилежащото пространство около базиликата.  Бяха зададени въпроси относно организацията на движението около разкопките. Според думите на представителя на вносителя, изменение в генералния план за движение ще има. Дейностите по  консервацията и експонирането се предвижда да бъде завършен през 2018г. , а преди това ще бъде представен за одобрение проект. Част от въпросите включваха намеренията на Фондация Америка за България, която предоставя средствата.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Предложение 16XI-185/07.04.2016г касае отпускане на безлихвен заем в размер на 26 000лв. от бюджета на Община Пловдив на „Медико-техническа лаборатория I – Пловдив” ЕООД за просрочени задължения към персонала и изменение на бюджета на Община Пловдив  за 2016г.

Предложение 16XI-186/07.04.2016г. касае отктиване на провеждане на конкурс за възлагане на управление на „Медицински център за рехабилитация и спортна медеицина I – Пловдив” ЕООД, еднолично търговско дружетво собственост на Община Пловдив. Конкурсът ще се проведе на три етапа: проверка на съответсвие на необходимите документи, предстваяне на програма за равитие на центъра и събеседване.

Предложение 16XI-187/07.04.2016г. касае прекратяване на договор за управление на ДКЦ VI, район Централен – Пловдив ЕООД, сключен с д-р Цветанка Пеева и определяне на временно изпълняващ длъжността до приключване на процедурата по избор на нов управител.

ДРУГИ РАЗГЛЕДАНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложения 16XI-169 и 16XI-181 от 06.04.2016г. са сходни и се отнасят до отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса на социалното осигуряване. Чл. 92 гласи: „Министерският съвет по определени от него условия и ред в изключителни случаи може да отпуска пенсии на лица, по отношение на които не са налице някои от изискванията на този кодекс.”. За да бъде от пусната такава пенсия е необходимо решение на Общински съвет.  Съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж предложението за отпускане на персонални пенсии се изготвя въз основа на заявление от лицето (или законния представител) адресиран  до Общински съвет, отказ от териториалното поделение на НОИ за отпускане на пенсия; декларации за семейно и имотно състояние.

Предложение 16XI-190/08.04.2016г. бе представено от председателя на Общински съвет Савина Петкова, като предложението е било внесено малко преди заседанието на комисиите и е относно промяна в състава на Общинската наблюдателна комисия. Промяната се налага, тъй като по-голямата част от състава на старата комисия вече не са общински съветници. Комисията е в състав 9 души, като 7 от тях трябва да са общински съветници, а останалите са представител на затвора и отговарящ за пробацията).

Предложение 16XI-153/30.03.2016г. е относно опрощаване задължения към ЕВН България Топлофикация ЕАД, към Община Пловдив за данък недвижим имот и към НАП  за здравни осигуровки на Марияна Станкова. Предложението бе прието да бъде разгледано на заседание на Общински съвет без обсъждания и коментари.

Предложение 16XI-178/06.04.2016г. и Предложение 16XI-179/06.04.2016г. касаят награждаване с почетна значка на гр.Пловдив на директори и учители и с почетен знак на детски градини и училища по случай 24 май-Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Предложение 16XI-180/06.04.2016г. касае отпускане на 3 350 лв. от бюджета на община Пловдив за 2016 г. за подпомагане на 20 деца, млади пловдивски дарования.

Предложение 16XI-182/07.04.2016г касае финансово подпомагане на семейства и двойки с репрудуктивни проблеми, жители на община Пловдив със средства, предвидени от Община Пловдив. Съгласно приетият Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойи с репродуктивни проблеми, жители на Пловдив, Общински съвет Пловдив, с решение одобрява сумата подлежаща на отпускане. Сумата, която ще бъде гласувана е в размер на 18 000лв.

Предложение 16XI-183/07.04.2016г е внесено от общинските съветници от ППГОС на Местна коалиция „Кауза Пловдив” и касае безвъзмездно ползване на Детска железница „Знаме на мира”на 1, 2, 3 юни по случай „Международния ден на детето”. Всички желаещи, които нямат навършени 18 години ще имат право да ползват детската железница безплатно.

Предложение 16XI-184/07.04.2016г  се отнася до участие на Община Пловдив в редовно заседание на Общо събрание на „Асоциация по ВиК- Пловдив”на 27.04.2016г. Предложението е вседлствие на получено писмо от областния управител г-н Здравко Димитров, който е и председател на Асоцияцията по ВиК, с което уведомява Община Пловдив за насроченото заседание.

Предложение 16XI-188/07.04.2016г е относно приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности през 2015г. и Отчет за изразходваните бюджетни средства за 2015г. Представлява сборен доклад на извършениете дейности и разходи на 25-те читалища в Пловдив.

Предложение 16XI-189 /07-04-2016 касае изменение на бюджета на Община Пловдив за 2016 година във връзка със закупуване на газов хроматограф с масселективен детектор по реда на ЗОП, с цел предоставяне за нуждите на Областна дирекция на МВР-Пловдив

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>